ดร.วรวรรณ ศรีตะลานุกค์
143/1 ซอยศรีไผทสมันต์ ถ.เทศบาล 2 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

การศึกษา
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
High School Diploma                                     Urbandale HS, Ia., USA

ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์ประจำ           สาขาเกษตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Training Manager       CMB (Thailand) Ltd.
Senior Teacher        Consortium of the World Education, the Save the Children Fund, and the Experiment of the International Living

งานวิชาการ
งานวิจัย
· วัฒนธรรมประชาธิปไตยในกลุ่มนักศึกษา นำเสนอในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
· จรรยาบรรณของผู้สอนระดับอุดมศึกษา นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SIFF ประจำปี 2554 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
· โมเดลการสร้างเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554
· ปัจจัยความยากจนของนักศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
· ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความฉลาดกับคุณลักษณะความพอเพียงที่มีผลต่อความยากจนของนักศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555
งานบริการทางวิชาการ
· ที่ปรึกษาและผลิตรายการวิทยุเสียงชาวสุรินทร์ ทุกวันศุกร์ เวลา 9:00 – 10:00 นาฬิกา ตามคำสั่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ที่ 56/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
· Editor และ Peer Reviewer  ให้กับ the Journal of People and Society in Local Culture โดยให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

         งานเรียบเรียง
· จรรยาบรรณวิชาชีพครู

บทความวิชาการ
· การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคมคุณภาพ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2553 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
เอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน
· จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
· ความเป็นครู
· การประกันคุณภาพการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· จิตวิทยาพัฒนาการ
· การสอน ค่านิยม และจริยธรรม
นวัตกรรมทางการศึกษา
· เว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของวรวรรณ ศรีตะลานุกค์ ที่อยู่ http://www.surin.rmuti.ac.th/thailand/warrawon/


 

ผู้จัดทำเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ดร.วรวรรณ ศรีตะลานุกค์
อาจารย์สาขาวิชาเกษครศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 12 สิงหาคม 2555
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week13
mod_vvisit_counterThis month7
mod_vvisit_counterAll6850
สาขาวิชาเกษตรศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์