เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

      จรรยาบรรณของผู้สอนระดับอุดมศึกษา (บทคัดย่อ) 
      โมเดลการสร้างเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาในจังหวัดสุรินร์ 
      ปัจจัยความยากจนในกลุ่มนักศึกษา 
      วัฒนธรรมประชาธิปไตยในกลุ่มนักศึกษา 
      การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคมคุณภาพ 

  

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการจัดการเรียนการสอน

      โครงการพี่สอนน้อง 
      การนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความยากจนของนักศึกษา 
      การโต้วาทีเรื่อง ผู้ปกครองควรใส่ถุงยางอนามัยในกระเป๋านักเรียนของลูก 
      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สาระความรู้

      แผนการศีกษาแห่งชาติ 2545 - 2559 
      ความสอดคล้องของแผนพัฒน ฯ ฉบับที่ 10 กับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 
      แผนการศีกษาแห่งชาติ 2552 - 2559 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

      นักศึกษาสาขาเกษตรศึกษาชนะเลิศการตอบปัญหาพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา 
      นักศึกษาสาขาเกษตรศึกษาชนะเลิศการประกวด RMUTI Surin Contest 2012 

ข่าวสารทั่วไป

      ทีวีช่อง 3 
      ทีวีช่อง 5 
      ทีวีช่อง 7 
      ทีวีช่อง 9 
      ทีวีช่อง 11